ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 61/2013

Одржување на ПП централа, ПП апарати и испитување на громобранска инсталација и заштитно заземјувањепечати

Од: 07.06.2013
До: 01.07.2013
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Содржината на огласот за доделување на договор за јавна набавка можете да го превземете во pdf формат тука

Сподели: