ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 60/2013

Монитори за следење на работата на наплатните станиципечати

Од: 07.06.2013
До: 12.06.2013
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Содржината на огласот за барање за прибирање на понуди можете да го превземете во pdf формат тука

Сподели: