ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 58/2013

Oсветлување на државен пат А1, клучка Петровецпечати

Од: 05.06.2013
До: 27.06.2013
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Содржината на огласот за доделување на договор за јавна набавка можете да го превземете во pdf формат тука

Сподели: