ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 46/2013

Осветлување на државен пат А1, делница ГП Богородица - клучка Гевгелијапечати

Од: 15.05.2013
До: 16.06.2013
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Содржината на огласот за доделување на договор за јавна набавка можете да го превземете во pdf формат тука

Сподели: