ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 40/2013

Одржување на електроенергетски објекти, осветлување и сигнализацијапечати

Од: 10.05.2013
До: 10.06.2013
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Содржината на огласот за доделување на договор за јавна набавка можете да го превземете во pdf формат тука

Сподели: