ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 49/2019

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка со инсталација на пасивна и активна компјутерска мрежна опремапечати

Од: 29.03.2019
До: 06.06.2019
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: