ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 46/2019

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Надзор на рехабилитации на државни патишта од рамковна спогодба.печати

Од: 29.03.2019
До: 22.05.2019
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: