ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 45/2019

Печатени материјали – парагон билети за патаринапечати

Од: 29.03.2019
До: 31.05.2019
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: