ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 43/2019

Одржување на ПП централa, ПП апарати и испитување на громобранска инсталација и заштитно заземјувањепечати

Од: 29.03.2019
До: 17.05.2019
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: