ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 42/2019

Чистење на канавки, риголи, пропусти, берми и кресање на банкини во времетраење од две годинипечати

Од: 28.03.2019
До: 27.05.2019
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: