ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 18/2019

Сервисирање и тековно одржување на фискални печатарипечати

Од: 06.03.2019
До: 02.04.2019
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: