ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 17/2019

Надзор за изградба на автопат А4, делница ГП "Блаце" – Скопје (клучка "Стенковец"), Подделница 1 – проширување на постоен пат А4 од ГП "Блаце" до с. Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с. "Блаце".печати

Од: 04.03.2019
До: 22.04.2019
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: