ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 16/2019

Поправка и рехабилитација на државни патиштапечати

Од: 01.03.2019
До: 16.04.2019
Вид на договор: Работи
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: