ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 15/2019

Изградба на заштитна ограда на Обиколница на Битолапечати

Од: 25.02.2019
До: 25.03.2019
Вид на договор: Работи
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: