ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 12/2019

Одржување на бетонски куќарки за броење на сообраќајпечати

Од: 22.02.2019
До: 22.03.2019
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: