ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 11/2019

Одржување на електроенергетски објекти, осветлување и светлосна сигнализација.печати

Од: 19.02.2019
До: 09.04.2019
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: