ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 5/2019

Набавка со одржување на фотокопир апаратипечати

Од: 11.02.2019
До: 07.03.2019
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: