ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 15/2018

Ролни за фискални печатарипечати

Од: 12.04.2018
До: 04.05.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: