ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 8/2018

Одржување на ПП централa, ПП апарати и испитување на громобранска инсталација и заштитно заземјувањепечати

Од: 05.03.2018
До: 28.03.2018
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: