ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 10/2018

Изнајмување на копир апарати (услуги за фотокопирање)печати

Од: 16.03.2018
До: 11.04.2018
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: