ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 9/2018

Поправка и рехабилитација на државни патиштапечати

Од: 16.03.2018
До: 02.05.2018
Вид на договор: Работи
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: