ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 3/2017

Услуги за фотокопирањепечати

Од: 10.02.2017
До: 06.03.2017
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување на договор за јавна набавка може да го преземете во pdf  формат тука.

Сподели: