ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 1/2017

Одржување и надградба на постоечки електронски систем за наплата на патарина во времетраење од две години.печати

Од: 03.02.2017
До: 27.02.2017
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување на договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: