ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 97/2016

Поправка и рехабилитација на регионални патиштапечати

Од: 30.12.2016
До: 20.02.2017
Вид на договор: Работи
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување на договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: