ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 96/2016

Поставување на визуелни бариери и сигнализација на државен пат А4, делница Петровец-Клучка Кадинопечати

Од: 29.12.2016
До: 06.02.2017
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување на договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: