ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 94/2016

Осветлување на дел од автопат А2 и А4 (делница клучка Хиподром – клучка Белви – клучка Илинден и делница клучка Хиподром – клучка Кадино)печати

Од: 05.12.2016
До: 27.12.2016
Вид на договор: Работи
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување на договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: