ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 93/2016

Банкарски услуги во времетраење од три годинипечати

Од: 24.11.2016
До: 12.01.2017
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување на договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: