ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 91/2016

Хартија за фотокопир и хартија за плотерпечати

Од: 14.11.2016
До: 05.12.2016
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: