ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 90/2016

Уреди за броење пари и детекцја на фалсификат банкнотипечати

Од: 02.11.2016
До: 18.11.2016
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: