ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 89/2016

Поставување на сообраќајна сигнализација и опрема за зголемување на безбедноста на автопатиштата.печати

Од: 31.10.2016
До: 02.12.2016
Вид на договор: Работи
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување на договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: