ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 36/2014

Одржување и сервисирање на компјутери и компјутерска опрема.печати

Од: 19.03.2014
До: 28.03.2014
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Спдржината на огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: