ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 32/2014

Изработка на геодетски елаборати за посебни намени.печати

Од: 17.03.2014
До: 05.05.2014
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Содржината на огласот за доделување на договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука

Сподели: