ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 29/2014

Изработка, дополнување и прилагодување на проектна документација за изградба на државен пат Р2246, делница Гарски мост - Извор.печати

Од: 10.03.2014
До: 28.04.2014
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Содржината на огласот за доделување на договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: